Giới thiệu Form phiếu sản phẩm trong phần mềm nhân sự VHRO

Lượt xem1561
Cập nhật 15/07/2017
Form phiếu sản phẩm trong phần mềm quản lý nhân sự online VHRO được dùng cho những nhân viên làm theo sản phẩm, cho biết các thông tin về mã nhân viên, tên nhân viên, thuộc phòng ban nào, đã tham gia làm sản phẩm nào,tổng tiền, các công đoạn mà nhân viên tham gia làm sản phẩm, tình trang, đã duyệt hay chưa, trợ cấp, ngày duyệt, người duyệt và trạng thái sản phẩm như thế nào.
 
 
ở form này chỉ cho phép xóa , sữa phiếu sản phẩm
sau khi đã sữa hoặc xóa thì chọn lưu nếu đồng ý còn không thì chọn hủy